Укр. Укр.

Eng. Eng.
Головна Про Інститут Вибори Директора Інституту Статут Інституту 70-річчя діяльності Інституту Тижні психології Вчена рада Спеціалізовані вчені ради Аспірантура та докторантура Акредитація PhD Науково-дослідна робота Науково-інноваційна діяльність Міжнародна діяльність Міжнародні угоди Міжнародні наукові та освітні проекти Міжнародні стажування та підвищення кваліфікації Міжнародні наукові форуми Взаємодія з міжнародними організаціями Наукові видання Інституту Представництво “Global Union of Scientists for Peace” в Україні Рада молодих вчених Профспілка Інституту Архів новин КонтактиОсобистість, вчений, керівник: науковий доробок академіка С.Д. Максименка

Основи загальної психології: навчальний посібник / С. Д. Максименко, Д.Ф. Ніколенко, В.О. Соловієнко, Т.В. Василишина; за ред. акад. С.Д. Максименка.—К.: НПЦ Перспектива, 1998.—256с.

ISBN 966-7038-08-4

Запропонований навчальний посібник являє собою виклад основ нормативного курсу загальної психології. В ньому розкриті загальні питання психології, розглянуті закономірності психічних процесів, психічної діяльності, емоційно-вольова сфера особистості, її індивідуальні особливості, висвітлені питання психології особистості, колективу та спілкування.     Навчальний посібник розрахований на студентів вищих медичних закладів освіти та неспеціальних факультетів вузів, в яких викладається цей курс.

Загальна психологія: підручник для студ. вищ. навч. закл./ С.Д. Максименко, В.О. Зайчук, В.В. Клименко, В.О.

Соловієнко; за заг. ред. акад. С.Д. Максименка.— К. : Форум, 2000.—543 с.

ISBN 966-7786-03-X

       Підручник являє собою виклад основ нормативного курсу загальної психології. Особливу увагу приділено психології діяльності людини і її засобам, інноваційним технологіям та будові механізму творчості. До структури підручника включено блок інформаційно-методичних процедур, які забезпечують активну та свідому переробку і опанування сприйнятої навчальної інформації. Система завдань для самостійної роботи передбачає розкриття ключових понять кожної теми, містить формалізовану структуру головних логіко-психологічних елементів, включає розгортання теми в запитаннях, альтернативно-тестові завдання для самоконтролю і психологічні завдання та проблемні ситуації.              

  Максименко С.Д., Носенко Е.Л. Експериментальна психологія (дидактичний тезаурус) : Навч. посіб. /С.Д. Максименко, Е.Л. Носенко. — К.: МАУП, 2002.—128 с.: іл.

ISBN     

       У навчальному посібнику наведено основні поняття з курсу експериментальної психології, впорядковані за моделлю інформаційного тезаурусу в базу декларативних знань. Наведено спеціальні завдання, що забезпечують перекодування декларативних знань у виконавчі, тести для самоконтролю, а також українсько-англійський словник основних понять до кожного розділу.                                               

 

Максименко С.Д. Генетическая психология (методологи-ческая рефлексия проблем развития в психологии ): монография / С.Д. Максименко—М.: Рефл-бук; К.: Ваклер, 2000.—320 с.

ISBN   5-87983-102-7 ( Рефл-бук )

ISBN   966-543-064-5 ( Ваклер )

В книге излагается целостная и системная структура гене-тической психологии как отдельной специфической отрасли психологического знания. Повышенное внимание уделяется изучению психологических механизмов развития структур сознания, становления межфункциональных психологических систем. Намечены линии перспективных исследований, в частности, в области пограничных состояний, а также явления опосредствования. В конце книги приведен обширный список литературы.

Максименко С.Д., Соловієнко В.О.Загальна психологія : навчальний посібник / С.Д. Максименко, В.О. Соловієнко ; Міжрегіональна академія управління персоналом.—2-ге вид., стереотип.—К. :   МАУП, 2001.—256 с.

ISBN966-608-124-5

У пропонованому навчальному посібнику викладено основи нормативного курсу загальної психології, розкрито загальні питання психології; розглянуто закономірності психічних процесів, психічної діяльності, емоційно-вольову сферу та індивідуальні особливості особистості; висвітлено питання психології особистості, колективу та психології спілкування. Подано блок процедур, які забезпечують активне та свідоме засвоєння навчальної інформації.

Для студентів вищих закладів освіти, де викладається курс загальної психології.

     Максименко С.Д.  Общая психология: учебное посо-бие    / С.Д. Максименко, Г.В. Вештеюнас,  В.В.Клименко, В.А. Соловиенко; авторизиров. перевод с укр.; под общ. ред. акад. С.Д. Максименко.— М.: Рефл-бук; К.: Ваклер, 2001.—    528с.

ISBN 966-543-048-3 (серия)

ISBN 966-543-029-7 ( «Ваклер» )

ISBN 5-87983-081-0 («Рефл-бук»)

     Учебник представляет собой изложение основ нормативного курса общей психологии. В нем раскрываются общие вопросы психологии, закономерности психичес-ких процессов, психической деятельности, эмоционально-волевая сфера личности, ее индивидуальные особенности, освещены вопросы психологии личности, коллек-тива, общения, деятельности и механизмов творчества.  Система заданий для самостоятельной работы предусматривает раскрытие ключевых понятий каждой темы, со-держит формализованную структуру основных ее логико-психологических элементов.

Максименко С.Д. Генеза здійснення особистості: наукова монографія/С.Д. Максименко.—К.:  КММ, 2006.—256с.

ISBN 966-96599-1-4

        Монографія присвячується дослідженню фундаментальної проблеми сучасної науки—психології особистості. Дійсна реалізація нової методологічної позиції (зрозуміти особистість як існуючу і таку, що саморозвивається), застосування генетико-моделюючого методу дослідження, змістовний аналіз теорій особистості і емпіричних даних дозволяє відкрити принципово нові аспекти розгляду особистості як об’єкта наукового вивчення. Встановлена дійсна висхідна основа існування і саморозвитку особистості («одиниця»), в якості якої виступає особливе життєтворяще начало—нужда, яка становить собою протиріччя і багатошарову єдність біологічних та соціальних джерел і змісту досвіду. Ведучий напрям дії нужди — інша людина, задає зовсім інше розуміння як самої сутності життя особистості, так і закономірностей генези її існування та здійснення.  Квінтесенцією нужди, представленої в свідомості людини, є переживання любові до іншої людини, яке, глобально мотивуючи особистість, визначає її початок і продовження. Традиційні для психології особистості питання її структури і формування розглянуті в книзі в контексті провідної методологічної парадигми і відкривають нові уявлення та закономірності.

 

 

    Загальна психологія: підручник / С.Д. Максименко, В.О. Зайчук, В.В. Клименко, М.В. Папуча, В.О. Соловієнко; за загальною редакцією академіка С.Д. Максименка.—3-тє вид., переробл. і допов.—Вінниця: Нова книга, 2006.—688с.

ISBN 966-382-048-9

Підручник являє собою виклад основ нормативного курсу загальної психології. У ньому розкрито загальні питання психології, розглянуто закономірності психічних процесів, психічної діяльності, емоційно-вольову сферу особистості, її індивідуальні особливості, висвітлено питання психології особистості, колективу та спілкування. Особливу увагу приділено психології діяльності людини та її засобам, інноваційним технологіям і будові механізму творчості. До структури підручника включено блок інформа-ційно-методичних процедур, які забезпечують активну та свідому переробку і опанування сприйнятої навчальної інформації.

       Система завдань для самостійної роботи передбачає розкриття ключових понять кожної теми, містить формалізовану структуру головних логіко-психологічних її елементів, включає розгортання теми в запитаннях, альтернативно-тестові завдання для самоконтролю і психологічні завдання та проблемні ситуації.

Максименко С.Д. Розвиток психіки в онтогенезі : [ у 2 т. ] : монографія / С.Д. Максименко. —К. : Форум, 2002.—

Т.1 : Теоретико-методологічні проблеми генетичної пси-хології.—2002.—319 с.

ISBN 966-7786-44-7

 Дана робота присвячена подальшому методологічному аналізу суттєвих проблем онтогенезу психіки, опису в інтерпретації нових даних, отриманих автором, та проектуванню подальшого руху наукових досліджень

Т.2 : Моделювання психологічних новоутворень : генетичний аспект.— 2002.—335 с.

ISBN 966-7786-45-5

У книзі розглядаються механізми перетворення змісту і форм відображення в психіці, свідомості і діяльності людини, в результаті чого створюються передумови для трансформації її природної чутливості у новоутворення—здібності до творчості. Оперативні перетворення зовнішніх впливів у психічні явища відбуваються за схемою: задаток — здібність — механізм.

Максименко С.Д. Генезис существования личности / С.Д. Максименко.— К.:  КММ, 2006.—240 с.

ISBN 966-96599-0-9

Монография посвящена исследованию фундаментальной проблемы современной науки— психологии личности. Действительная реализация новой методологической позиции  позволяет открыть принципиально новые аспе-кты рассмотрения личности как объекта научного изуче-ния.

Установлено действительное исходное основание сущес-твования и саморазвития личности ( "единица"), в качес-тве которого выступает особое жизнесоздающее начало —нужда, представляющая собой противоречивое и " многослойное " единство биологических и социальных источников и содержаний опыта. Ведущее направление действия нужды— другой человек—задает совершенно иное  понимание как самой сущности жизни личности, так и закономерностей ее генезиса и существования ( осуществления ). Традиционные для психологии личнос-ти вопросы ее структуры и формирования рассмотрены в книге в контексте ведущей методологической парадигмы и открывают новые представления и закономерности

Максименко С.Д., Щербан Т.Д. Професійне становлення молодого вчителя: навчальний посібник /С.Д. Максименко, Т.Д. Щербан.— Ужгород: Закарпаття, 1998.—106 с.

ISBN 5-87116-064-6

У книзі висвітлюються психолого-педагогічні проблеми становлення молодого вчителя,зокрема психологічні особливості педагогічної діяльності, комунікативна функція діяльності вчителя, модель професійно-педагогічного спілкування, стилі спілкування, окреслено психолого-педагогічні умови розвитку комунікативної компетентності молодого вчителя та особливості рефлексивного навчання початкуючих вчителів розв’язувати психодидактичні задачі.

 

Максименко С.Д. Психологія в соціальній та педагогічній практиці: методологія, методи, програми, процедури: Навчальний посібник для вищої школи/ С.Д. Максимен-ко.—К.: Наукова думка, 1998.—216с.

ISBN 966-00-0105-3

Посібник являє собою підсумок багаторічної роботи автора в галузі психологічної організації навчального процесу в закладах освіти, розробці загальнотеоретичних і власне технологічних аспектів впровадження експериментальних даних в практику педагогічного процесу управління і керування розвитком особистості на найбільш активному етапі розгортання її потенційних і актуальних можливостей. Вперше в українській психології зроблена спроба викладення матеріалу таким чином,що дозволяє використовувати його не тільки в довідково-пізнавальному, але й безпосередньо в практичному плані.

MAKSYMENKO S.D.  Psychological Nature of the Personality : monograph/S.D.Maksymenko; translated from  Ukrainian by E.V. Topolov.—

Kjiv: KMM, 2007.—216 p.

ISBN 978-966-96599-9-6

       The monograph is devoted to the research of the fundamental problem of modern science-personality psychology. The actual realization of a new methodological position (to understand a personality as an existing and self-developing unit),application of the genetic-modelling method of the research, the substantial analysis of the personality theories and empirical data allow to open essentially new aspects of the consideration of the personality as an object of the scientific study.

                There is established the valid initial basis of the personality existence and self-develop ("a unit") which acts as a special life-building essence – the need, which is an inconsistent and " multilayer " entity of biological and social sources and contents of experience. A leading direction of the need action- Another person,- sets, absolutely another understanding of both the person`s life essence and laws of its genesis and existence (realization).  The quintessence of the need, presented in the consciousness of the person, is the experience of  love to the other person which, globally motivating the personality, defines its "beginning" and "continuation".

                The questions, traditional for the personality psychology, of its structure and formation are examined in the book the context of the leading methodological paradigm; they open new ideas and patterns.

Максименко С.Д. Психологія особистості : підручник/С.Д. Максименко,  К.С. Максименко, М.В. Папуча; за ред. С.Д. Максименка.—К. :  КММ, 2007.— 296 с.

ISBN 978-966-96599-7-4

Пропонований підручник розкриває проблеми сучасної науки—психології особистості. Діяльнісна реалізація нової методологічної позиції, що полягає в розумінні особистості як існуючої і такої, яка саморозвивається, застосування генетико-моделюючого методу дослідження, змістовний аналіз теорій особистості і емпіричних даних дозволяє відкрити принципово нові аспекти розгляду особистості як об’єкта наукового вивчення. В підручнику висвітлена висхідна основа існування і саморозвитку особистості—"одиниця", в якості якої виступає особливе життєтворче начало—нужда, яка становить собою протиріччя і багатошарову єдність біологічних та соціальних джерел і змісту досвіду. Провідний напрям дії нужди—інша людина, задає зовсім інше розуміння як самої сутності життя особистості, так і закономірностей генези її існування та здійснення. Квінтесенцією нужди, представленої в свідомості людини, є переживання любові до іншої людини, яке, глобально мотивуючи особистість, визначає її початок і продовження. Традиційні для психології особистості питання її структури і формування розглянуті в книзі в контексті провідної методологічної парадигми і відкривають нові уявлення та закономірності.  Адресований викладачам психології та студентам вищих навчальних закладів.

 

 

Максименко С.Д. Загальна психологія:  навч. посіб. / С.Д. Максименко.—Вид. 3-тє, переробл. та допов.—К.: Центр учбової літератури, 2008.—272с.

ISBN 978-966-364-609-1

 У навчальному посібнику викладено основи нормативного курсу загальної психології; розглянуто закономірності психічних процесів, психічної діяльності, емоційно-вольову сферу та індивідуальні особливості особистості; висвітлено питання психології особистості, колективу та психології спілкування. Подано блок процедур, які забезпечують активне та свідоме засвоєння навчальної інформації.

Для студентів вищих навчальних закладів освіти, де викладається курс загальної психології.

      

 

Медична психологія: підручник / С.Д. Максименко, І.А. Коваль,  К.С. Максименко, М.В. Папуча;  за заг. ред. С.Д. Максименка.— Вид. друге.—Вінниця: Нова книга, 2010.—520 с.

ISBN978-966-382-251-8

     Підручник містить систематизований виклад основних розділів медичної психології, викладених з позицій цілісної особистості, яка на різні впливи оточення реагує різноманітними психічними та соматичними змінами. Уперше комплекс медико-психологічних знань подано з точки зору психології особистості та у поєднанні з психіатрією, психосоматичною медициною, соціальною психологією. Пацієнт розглядається не тільки як об’єкт діагностики і терапії, але й як суб’єкт зі складним психологічним світом, що індивідуально реагує на хворобу і умови мікросоціального середовища. Розвиток і поглиблення психологічного аспекту медичної моделі хвороби дозволяють сприймати хворого не як нозологічну одиницю, а як неповторну індивідуальність.

       Значна увага приділена психології лікувальної взаємодії, морально-етичним засадам роботи з пацієнтами. Процеc лікування різних захворювань, що супроводжується низкою психологічних явищ, пов’язаних з особистістю хворого, лікаря і терапевтичними методами, що застосовуються розглядаються як явище, що чинить як позитивний, так і негативний вплив.

       Підручник укладено згідно МКХ-10 та з урахуванням DSM-IV 4-го видання.

       Для студентів вищих навчальних закладів.

Максименко С.Д., Шевченко Н.Ф.                                                                                Психологічна допомога тяжким соматично  хворим: навчальний посібник / С.Д. Максименко, Н.Ф. Шевченко; Інститут психології імені Г.С. Костюка АПН України.—К. - Ніжин : Міланік, 2007.—115 с.

     Навчальний посібник містить матеріал, що розкриває психологічну картину соматичних захворювань різних нозологічних груп. Детально викладена специфіка особистісних змін хворих на хронічну ниркову недостатність, онкопатологію, інфаркт міокарда, цукровий діабет. Висвітлені особистості надання психологічної допомоги тяжким соматичним хворим.

       Посібник рекомендується для студентів класичних і медичних університетів, які навчаються за фахом «Психологія» та  «Медична психологія », практикуючих психологів, соціальних працівників.

Патопсихологія: навчальний посібник для студентів ви-щих навчальних закладів / С.Д. Максименко [ та ін.] ; Міністерство охорони здоров’я України.— К. : КММ, 2010.—208 с.

ISBN  978-966-1673-02-0

      Навчальний посібник для студентів вищих навчальних закладів «Патопсихологія» містить десять розділів, у яких викладені основи патопсихології та методи дослідження, що їх використовують для проведення психодіагностичних досліджень в патопсихології, набір тестових завдань до матеріалу підручника; відповіді до тестових завдань; методичні підходи до виконання самостійної роботи та варіанти виконання контрольних робіт; загальний перелік контрольних питань до матеріалу підручника, рекомендованих для самоконтролю; перелік рекомендованої навчальної та навчально-методичної літератури.

С.Д Максименко   Психологія та педагогіка: підручник / С.Д. Максименко, М.Б. Євтух, Я.В. Цехмістер,О.О. Лазуренко.—К.: Слово, 2012.—584с.

ISBN 978-966-194-3

 

 У підручнику викладено основи нормативного курсу «Основи психології. Основи педагогіки», розкрито загальні питання психології та педагогіки. Подано блок процедур, які забезпечують активне та свідоме засвоєння навчальної інформації.

 Для студентів вищих навчальних закладів освіти, де викладається цей курс.

Максименко С.Д.,  Клименко В.В.,  Толстоухов А.В. Психологічні механізми зародження, становлення та здійснення особистості/ С.Д. Максименко, В.В. Клименко, А.В. Толстоухов.—К.: Видавництво Європейського університету, 2010.—152с.

ISBN 978-966-301-161-5

       Концепція побудована на циклі досліджень, присвячених актуальній проблемі науки — психологічним механізмам особистості, зокрема, зародження, в якому нужда виявляється її животворчим началом, любові та креативним компонентом нужди; онтогенез особистості відбувається через розгортання і новоутворення , що активізуються її генетико-моделюючим розвитком.

     Психологічні механізми становлення особистості забезпечуються діями—дійсним буттям особистості. Психологічні механізми здійснення перетворюють особистості на феномен ноосфери; механізм творчості через дії мислення—відображення невідчутного, почуттів—ставлення і оцінка довкілля, уяви—відображення неіснуючого, підтриманих оптимальним енергопотенціалом, образи, почуття та думки матеріалізуються психомоторикою, а натхнення виводить особистість за межі непізнаного.  Пси-хологічні механізми зародження, становлення та здійснення працюють разом, в кожному всі три: у здійсненні особистість зароджується у новій якості, а становлення є підмурком нового злету до самої себе.                                                                          

Підприємництво: психологічні,організаційні та економічні аспекти: навч. посіб./С.Д.Максименко[та ін.].—К.: Київський національний торговельно-економічний університет, 2012.—720с.

ІSBN 978-966-629-528-9

       У посібнику досить вдало поєднано питання формування і розвитку особистості підприємця,організації його роботи та економіки підприємницької діяльності. По-новому розглянута особистість підприємця,з його характерними рисами та здібностями. Розширено межі капіталу підприємця: на відміну від класичної економічної теорії до капіталу підприємця віднесено,крім грошового та майнового капіталу,людський,емоційний та соціальний капітал особи,які напряму сприяють досягненню основної мети підприємництва —отримання прибутку. Уперше розглянуті питання генерації підприємницької ідеї та оцінювання можливостей підприємця. З нової точки зору показано зовнішнє середовище та організацію маркетингової діяльності. Висвітлені питання бізнес-планування й організації фінансово-господарської діяльності та забезпечення економічної безпеки підприємницької діяльності.

          Для студентів ВНЗ,викладачів,аспірантів, діючих підприємців і початківців.

Psychology and Pedagogics: Text-book / Sergiy D.Maksymenko, Mykola B. Yevtukh,Yaroslav V. Tsekhmister, Kseniia S. Maksymenko, Olena O. Lazurenko. — K. :  Slovo, 2012.—520 p.

ISBN 978-966-194-112-9

In the text-book Psychology and Pedagogics the principles of normative course in Psychology and Psdagogics and presented. Psychology and Pedagogics problems are studied. Conformities to psychic processes, psychic activity, emotional and volitional sphere, personality individual peculiarities have been analyzed. Aspects of Personality Psychology, Group Psychology and Psychology of Intercourse are examined. A series of special task at the end of each part provides active and conscious learning of educational information. Psychology and Pedagogics is  for the the students of the higher educational establishments, where the course in Psychology and Pedagogics is taught.

    Диференційна психологія: підручник для студентів вищих навчальних закладів/ за заг. ред. академіка С.Д. Максименка.— К.: Слово, 2013.—600с.

ISBN 978-966-194-153-2

       Підручник містить систематизований виклад основних розділів диференційної психології, викладених з позицій цілісної і неповторної особистості. Представлені генетико-вихідні одиниці тих чи інших здібностей та «нужди» як джерела та спонукальної активності індивіда (лат. Vis vitalis—життєва енергія) і її глибинність та відпочаткову єдність(синтетичність) (лат. Vis vitae—життєва сила), яка конституює особистість. Онтогенез психіки розглядається через цілісність та неповторність життєвого шляху людини. Розглядаються індивідуальні( індивідуально-типологічні), типологічні та групові відмінності між людьми, а також природа, джерела і наслідки цих відмінностей та закономірності їхнього психічного варіювання. Підручник призначено для студентів вищих навчальних закладів освіти, аспірантів і викладачів психології. Може бути корисним для підготовки фахівців гуманітарного профілю, фахівцям у галузі психодіагностики, практичним психологам тощо.

Максименко С.Д.   Психологія учіння людини: генетико-моделюючий підхід: монографія/ С.Д. Максименко.— К.: Слово, 2013.—592с.

ISBN 978-966-194-118-1              

      В монографії з позицій генетичної психології розглядається особистість, її витоки,структурні компоненти та її внутрішній світ. Вперше представлені принципи побудови експериментально-генетичного та генетико-моделюючого методів як найбільш адекватних для пояснення закономірностей і механізмів привласнення, формування і розвитку здібностей людини та генези становлення особистості.  Представлені генетично-вихідні одиниці тих чи інших здібностей та «нужди» як джерела і спонукальної активності індивіда( лат. Vis vitalis —життєва енергія), і її глибинність та від початкову єдність (синтетичність) (лат. Vis vitae —життєва сила), яка конституює особистість.

Максименко С.Д.,  Філоненко М.М. Педагогіка вищої медичної освіти : підручник /С.Д. Максименко, М.М. Філоненко ; Міністерство освіти і науки України, Національний медичний університет імені О.О. Богомольця.—К. : Центр учбової літератури, 2014.—288 с.

ISBN 978-617-673-312-6

      У підручнику висвітлюється система педагогічних знань, у яку входять теоретико-методологічні основи навчання і виховання студентів вищого медичного навчального закладу; закономірності, принципи, форми і методи організації педагогічного процесу; дидактичні моделі та інноваційні методи навчання студентів; вимоги до педагогічної діяльності викладача вищого медичного навчального закладу і викладання профільних предметів.

       Навчальний підручник призначений для викладачів, студентів, магістрів, слухачів підвищення педагогічної кваліфікації вищих медичних навчальних закладів, усіх тих, хто займається самоосвітою з проблеми навчання і виховання студентської молоді.

Максименко С.Д. Медична психологія: Підручник / С.Д. Максименко, Я.В.Цехмістер,І.А.Коваль,К.С.Максименко; за заг.ред. С.Д.Максименка.- 2-ге видання.— К. : Видавничий Дім «Слово»,2014.—520 с.

ISBN 978-966-194-169-3

   Підручник містить систематизований виклад основних розділів медичної психології, викладених з позиції цілісної особистості,яка на різні впливи оточення реагує різноманітними психічними та соматичними змінами. Уперше комплекс медико-психологічних знань подано з точки зору психології особистості та у поєднанні з психіатрією, психосоматичною медициною, соціальною психологією. Пацієнт розглядається не тільки як об’єкт діагностики і терапії,але й як суб’єкт зі складним психологічним світом,що індивідуально реагує на хворобу і умови мікросоціального середовища.  Значна увага приділена психології лікувальної взаємодії, морально-етичним засадам роботи з пацієнтами. Підручник укладено згідно з МКХ-10 та з урахуванням DSM-IV 4-го видання. Для студентів вищих навчальних закладів.

Максименко С.Д., Андриенко О.В.  Теория разума: науч-но- популярное издание/С.Д. Максименко, О.В. Андриенко.—К.: 3 Медиа, 2010.—510с.

ISBN 978-966-96254-8-9

 

Данную работу можно назвать исследовательской, можно назвать аналитической, но в любом случае ее цель— это попытка определить логику работы мозга как биологической системы. В книге рассматриваются законы воз-никновения  развития разумной жизни. Основные исследуемые вопросы это —логика мышления, теория построения сознания, логика решения задач. Книга адресована всем, кому данные вопросы интересны.

 

© 2014-2024 Інститут психології імені Г.С. Костюка Національної Академії педагогічних наук України